Singapore/Malaysia (SG)

Director Terence Wong
Chair Xiaowei Sun
Vice-Chair Karen Ke Lin
Secretary Xu Xuewu
Treasurer